Zamówienia Publiczne

Obszary praktyk

Zamówienia publiczne to niezwykle ważna dziedzina prawa dotycząca procedur wydatkowania środków publicznych, która swoim zakresem obejmuje zagadnienia z zakresu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jego wykonania, skutki niewykonania lub nienależytego wykonania, kontrolę udzielonych zamówień oraz dyscyplinę finansów publicznych.

Kancelaria od lat doradza zarówno podmiotom udzielającym zamówień publicznych (w zakresie udzielenia zamówienia) jak też wykonawcom (w zakresie uzyskania zamówienia).

Usługi
Oferujemy:
kompleksowe doradztwo na rzecz Zamawiającego, w tym m.in.:+

pomoc prawną przy wyborze optymalnego trybu udzielenia zamówienia publicznego, przygotowywanie/weryfikacja dokumentacji przetargowej, SIWZ, istotnych postanowień umowy/projektów umów, wsparcie prawne przy podejmowaniu czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;


kompleksowe doradztwo na rzecz Wykonawcy, w tym m.in.: +

pomoc prawną przy przygotowaniu oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, analizę dokumentacji przetargowej na potrzeby Wykonawcy (w tym istotnych postanowień umowy/projektów umów), bieżące wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, analizę zasadności wniesienia środków ochrony prawnej oraz sporządzanie projektów takich środków (odwołania, skargi).


opinie, ekspertyzy i konsultacje, udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie prawa zamówień publicznych+


reprezentację (Zamawiającego/Wykonawcy) w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych oraz sądami w sprawach dotyczących udzielania zamówień publicznych+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz
radca prawny
Emilia Florek
radca prawny
Jakub Kobyliński
radca prawny
Agata Chodkowska
radca prawny
Patrycja Callaghan
radca prawny
Jolanta Zagórska
radca prawny
Bartosz Wojtaczka
konsultant