Prawo Żywnościowe

Obszary praktyk

Rynek obrotu żywnością jest niezwykle wymagający i wysoce konkurencyjny. Od kilku już lat prawo żywnościowe w Polsce traktowane jest jako wyodrębniona dyscyplina o znaczącym obszarze regulacji bezpieczeństwa i jakości żywności. Podstawowe znaczenie mają tu higiena żywności, znakowanie, reklama i prezentacja. Szczególną rolę pełnią suplementy diety oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Trzeba mieć na uwadze, że produkty te poddane są osobnej regulacji w zakresie ich oznakowania jak i warunków ich wprowadzania do obrotu. Mając na względzie wysokie wymagania jakie stawia rynek, Kancelaria służy fachową poradą i wielopoziomowym wsparciem swoich Klientów.

Usługi
Oferujemy:
prowadzenie stałego nadzoru nad przestrzeganiem prawa żywnościowego w przedsiębiorstwie Klienta+


sporządzanie opinii w zakresie oznakowania, prezentacji oraz reklamy środków spożywczych+


dokonywanie weryfikacji poprawności kwalifikacji prawnej produktu+


przygotowywanie oraz weryfikacja dokumentów niezbędnych do dokonania prawidłowego zgłoszenia produktu do Głównego Inspektora Sanitarnego+


doradztwo i pomoc w formułowaniu odpowiedzi na zapytania Głównego Inspektora Sanitarnego oraz reprezentowanie Klientów we wszelkich postępowaniach przed właściwymi organami+


asystowanie przy kontroli organów urzędowej kontroli żywności+


przygotowywanie odpowiedzi na zastrzeżenia wydane przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych czy Państwową Inspekcję Sanitarną+


sporządzanie skarg na decyzje organów zarówno do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego jak i do Naczelnego Sądu Administracyjnego+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Piotr Folgier
radca prawny
Marta Bednarek
adwokat