Branża Deweloperska

Opis branży

Od początku działalności uważnie śledzimy rynek deweloperski i doradzamy jego uczestnikom. Od lat wspieramy lokalnych liderów tej branży, wykonawców i innych uczestników przedsięwzięć deweloperskich. Zdobytą wiedzę i kompetencje wykorzystujemy także w pomocy świadczonej na rzecz instytucjonalnych lub indywidualnych inwestorów i nabywców lokali, zarządców nieruchomości i wspólnot mieszkaniowych. Przez lata współpracy z przedsiębiorcami z tej branży, zdobyliśmy bogate doświadczenie, wiedzę i umiejętności praktycznej pomocy w przygotowaniu i bezpiecznym przeprowadzeniu przedsięwzięć deweloperskich.

Z sukcesem doradzaliśmy przy inwestycjach o różnych rozmiarach, funkcjach i charakterystyce. Uczestniczyliśmy w pojedynczych realizacjach, budowach osiedli domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, jak również całych kompleksów urbanistycznych, obejmujących obiekty mieszkaniowe, usługowe i infrastrukturalne. Wspomagaliśmy naszych Klientów, do których należą inwestorzy, deweloperzy oraz inne podmioty zaangażowane w realizacje inwestycji, na wszystkich etapach procesu inwestycyjnego.

Usługi
Oferujemy:
Kompleksowe doradztwo prawne dla wszelkich podmiotów zaangażowanych w przygotowanie, realizację, rozliczenia i spory dotyczące przedsięwzięć deweloperskich+


Opracowanie struktury podmiotowej inwestycji i przedsięwzięć deweloperskich, z uwzględnieniem celów inwestycyjnych, czynników ryzyka, optymalizacji podatkowej, elastyczności organizacji i wzajemnych relacji pomiędzy podmiotami powołanymi do realizacji za+


Opiniowanie założeń inwestycyjnych i projektowych poszczególnych przedsięwzięć+

Badamy, czy konkretne przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującymi warunkami zagospodarowania przestrzennego, warunkami środowiskowymi i innymi lokalnymi uwarunkowaniami.


Kompleksowe doradztwo przy transakcjach nabycia podmiotów lub nieruchomości na cele inwestycyjne+

W tym zakresie przeprowadzamy audyty i badania due diligence nieruchomości oraz podmiotów dysponujących nieruchomościami.


Wsparcie prawne procesu projektowego, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia wszelkich praw do budowlanej dokumentacji projektowej, znaków towarowych i innych przedmiotów własności intelektualnej, związanych z osobą dewelopera, jego usługami i przed+


Reprezentację projektantów, inwestorów i wykonawców w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących przedsięwzięć deweloperskich, między innymi dotyczących uzyskania wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji administracyjnych+


Pomoc prawną przy sporządzaniu i negocjowaniu kontraktów pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w działalność i projekty deweloperskie, w tym umów z instytucjami finansującymi przedsięwzięcia deweloperskie i deweloperów+

Zapewniamy wsparcie prawne i udział w negocjacjach warunków umów kredytowych i innych produktów bakowych, w szczególności umów o prowadzenie mieszkaniowych rachunków powierniczych dla przedsięwzięć deweloperskich. Ponadto tworzymy umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy o pełnienie nadzoru inwestycyjnego, umowy o roboty budowalne, umowy o obsługę serwisową i gwarancyjną inwestycji, umowy dotyczące wsparcia administracyjnego dla spółek realizujących zadania i przedsięwzięcia deweloperskie w zakresie księgowości i finansów, obsługi administracyjnej, marketingu, pomocy prawnej itp.


Opracowanie dokumentacji i umów niezbędnych dla etapu przygotowania oraz sprzedaży lokali i obiektów+

Opracowujemy wzory ofert i umów rezerwacyjnych, umów przedwstępnych, umów deweloperskich, umów sprzedaży lokali mieszalnych i niemieszkalnych, umów o obsługę marketingową i reklamową inwestycji.


Procedury i szkolenia dla sprzedawców i osób odpowiedzialnych za obsługę serwisową i gwarancyjną inwestycji+


Wsparcie i kompleksową obsługę prawną etapu powykonawczego, w tym reprezentację dewelopera we wszelkich postępowaniach reklamacyjnych, sporach z kontrahentami, Klientami i w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i sądem Oc+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Michał Zachorski
radca prawny
Marcin Krajnik
radca prawny
Piotr Folgier
radca prawny
Lidia Mucha
aplikant radcowski
Sylwia Kalinowska
aplikant radcowski