Ochrona zdrowia

Opis branży

Działalność w systemie opieki zdrowotnej nie jest wolna od ryzyk prawnych. Zmieniające się uwarunkowania sprzyjają powstawaniu niepewności co do prawidłowości działań sektora ochrony zdrowia i skutkują zwiększeniem się potrzeb w zakresie współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin prawa. Odpowiadając na te zmiany i potrzeby prawnicy Kancelarii prowadzą skuteczne, efektywne i innowacyjne wsparcie dla podmiotów leczniczych, w tym także dla podmiotów tworzących. Wykorzystujemy nasze wieloletnie doświadczenie zebrane podczas doradztwa w zakresie m.in. prawnych reguł zarządzania podmiotami

leczniczymi, kontraktowania usług z Narodowym Funduszem Zdrowia, odpowiedzialności za błąd w sztuce lekarskiej, ochrony praw pacjenta, zasad wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty, norm prowadzenia dokumentacji medycznej, transakcji w zakresie produktów leczniczych i wyrobów medycznych, procedur w ramach badań klinicznych. Indywidualizując kapitał intelektualny naszych prawników do wymogów Klientów i tworząc interdyscyplinarne zespoły wspomagamy we wszystkich aspektach prawnych dot. sektora ochrony zdrowia optymalizując realizację przez naszych Klientów założonych celów.

Usługi
Oferujemy:
Doradztwo w zakresie funkcjonowania i finansowania działalności leczniczej+

Wspomagamy prawidłowość procesów zarządczych w podmiotach leczniczych, audytujemy i/lub tworzymy strategie dot. przekształceń podmiotowych w sektorze ochrony zdrowia. Opracowujemy stanowiska i/lub wyjaśnienia w ramach odpowiedzi na wnioski pokontrolne jednostek audytujących, kontrolujących, nadzorujących działalność leczniczą w tym formułujemy odpowiedzi na zarzuty pokontrolne Narodowego Funduszu Zdrowia.


Konstruowanie i weryfikacja wzorów umownych+

Wykonujemy analizę prawną projektów umów funkcjonujących u Klienta jak i tworzymy nową, wzorcową dokumentację na potrzeby transakcji obejmujących m.in. zakup wyrobów medycznych i/lub produktów leczniczych, utylizację odpadów medycznych, wykorzystanie technologii medycznych. Weryfikujemy prawidłowość warunków kontraktów z personelem medycznym dot. współpracy w realizacji działalności leczniczej. Doradzamy w przedsądowych sprawach spornych dotyczących realizacji kontraktów, przygotowujemy pisemne stanowiska, uczestniczymy w negocjacjach.


Konsultacje w ramach postępowań dot. zamówień publicznych+

Odpowiadamy na pytania i wątpliwości związane z trybem postępowania, z zakresem podejmowanych czynności przez zamawiającego i/lub wykonawcę, z zapisami SIWZ. Weryfikujemy pod względem formalno-prawnym dokumentację przetargową począwszy od projektów dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Uczestniczymy w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą jako reprezentant zamawiającego i/lub wykonawcy.


Porady w sprawach pracowniczych+

Realizujemy wsparcie prawne podmiotu leczniczego jako pracodawcy poprzez konsultacje, tworzenie i weryfikację dokumentacji pracowniczej, opiniowanie zasadności roszczeń pracowniczych, opracowywanie regulaminów: pracy, wynagrodzeń, zakładowego funduszu socjalnego i innych dokumentów wewnętrznych. Reprezentujemy Klienta w sporach pracowniczych i bierzemy udział w wypracowywaniu polubownych warunków zakończenia sytuacji konfliktowej.


Spory dotyczące błędów w sztuce lekarskiej+

Sprawujemy nadzór nad realizacją uprawnień i obowiązków Klienta w sprawach roszczeń o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia za błąd medyczny. Opracowujemy analizy prawne sporu i aktywnie uczestniczymy w wypracowywaniu strategii rozwiązania konfliktu. Reprezentujemy Klienta w całym toku postępowania zarówno przed sądami jak i przed komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.


Sponsorowanie działalności leczniczej+

Weryfikujemy możliwości prawne współpracy podmiotu leczniczego w ramach szkoleń, wykładów, seminariów, sympozjów, w tym warunki finansowania danej inicjatywy. Analizujemy prawnie prawidłowość przygotowanej przez zewnętrznego partnera dokumentacji przedsięwzięcia i/lub tworzymy wzorcowe projekty dokumentów ustalających wzajemne prawa i obowiązki stron.


Badania kliniczne+

Badamy prawidłowość projektów zapisów umownych lub tworzymy wzorcową umowę umożliwiającą przeprowadzenie badania klinicznego w ramach współpracy sponsora i badacza przy udziale ośrodka/instytucji -podmiotu leczniczego. Prawnie weryfikujemy projektowaną i wykorzystywaną dokumentację badania pod kątem wytycznych Good Clinical Practice IGCP) – Dobrej Praktyki Klinicznej (DPK), w tym dokument zgody uczestnika na badanie i warunki zachowania poufności danych obejmujących także dane osobowe uczestników badania.


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Dagmara Fabiszak
radca prawny
Patrycja Callaghan
radca prawny
Karolina Sasanowicz
aplikant radcowski