Odnawialne Źródła Energi

Opis branży

Branża OZE jest jedną z najbardziej dynamicznych dziedzin gospodarki, która stanęła przed szeregiem wyzwań technologicznych, ekonomicznych i prawnych. Aktualnie toczą się dyskusje na poziomie krajowym oraz europejskim, dotyczące organizacji i bezpieczeństwa energetycznego. O ile tendencja europejska i światowa idzie w kierunku odnawialnych źródeł energii, to gospodarka polska nadal jest oparta na węglu. Załamanie dotychczasowego systemu wsparcia spowodowało niezwykle trudną sytuację, w szczególności w zakresie

energetyki wiatrowej - szereg przedsiębiorców stanęło przed wizją bankructwa, a wprowadzenie nowego sposobu opodatkowania instalacji wiatrowych spowodowało dodatkowe obciążenia finansowe. Ponadto, ze względu na zniesienie obowiązku odkupu wytwarzanej energii elektrycznej oraz brak stabilnej polityki państwa w zakresie wsparcia OZE, zauważalna jest obawa przed inwestowaniem w nowe technologie. Klientami Kancelarii są przedsiębiorcy z branży energetyki wiatrowej. Pomagaliśmy im w utworzeniu Polskiej Izby Małej Energetyki

Odnawialnej (PIMEO), która aktualnie zrzesza ponad dwieście podmiotów. Kancelaria, jako członek Izby, aktywnie uczestniczy w jej pracach, w szczególności w kontaktach z administracją rządową. Na zlecenie naszych Klientów, przygotowywaliśmy również skargi do Komisji Europejskiej, które są aktualnie rozpatrywane.

Usługi
Oferujemy:
reprezentowanie grup przedsiębiorców i indywidualnych podmiotów, w kontaktach z administracją rządową+


reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach podatkowych w zakresie opodatkowania instalacji wiatrowych+


wystąpienia do UOKiK w zakresie naruszenia konkurencji+


doradztwo w zakresie wystąpienia z roszczeniami odszkodowawczymi przeciwko Skarbowi Państwa+


sporządzanie skarg do Komisji Europejskiej i innych organów międzynarodowych+


Zespół zajmujący się specjalizacją:

Artur Kołcz
radca prawny
Bartosz Wojtaczka
konsultant